ActiveWatch își manifestă îngrijorarea cu privire la lejeritatea cu care anumite instituții ale acestui stat (încă democratic) încalcă libertatea de exprimare.

În urmă cu două săptămâni, în calitate de organizație de drepturile omului care apără dreptul la liberă exprimare, am trimis o scrisoare deschisă adresată Inspectoratului Școlar Județean Timiș, Școlii cu clasele I-VIII Pesac, si Primăriei Pesac, în care semnalam încălcarea libertății de exprimare a profesorului Adrian Stoica. Detalii, aici.

Cu toate acestea, Inspectoratul Școlar Timiș a decis menținerea deciziei Școlii cu clasele I-VIII din Pesac, care i-a desfăcut profesorului contractul de muncă, pe motiv că „Prin activităţile desfăşurate pe blogul personal <<Castelul de nisip>>, prin conţinutul articolelor sesizate în adresa primăriei nr. 3101/06.09.2011 şi prin publicarea unor poze cu caracter obscen la articolele <<Povestea curului>>, <<Criza alimentară nu va veni în România>> şi <<Atacurile erau necesare>>, Consiliul de Administraţie în şedinţa din 03.10.2011, a hotărât că au fost încălcate articolele 233 alin. 2, art. 234 alin. 5 lit. c), art. 273 alin. 3, art. 280 alin. 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările în vigoare şi conform art. 280 alin. 2”.

L-am sfătuit pe profesorul Adrian Stoica să atace decizia în contencios și să depună plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

 

Redăm integral decizia Inspectoratului Școlar Timiș:

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul C.D.Loga, nr. 3, 300022, Timişoara, Tel/fax +40(0)256305799/+40(0)256490430, +40(0)256490429

isjtim@mail.dnttm.ro, www.isj.tm.edu.ro

 

COLEGIUL DE DISCIPLINĂ

de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

 

HOTĂRÂREA NR. 24

din 03 noiembrie 2011

 

Pe rolul Colegiului de Disciplină al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş se află soluţionarea contestaţiei formulată de petentul ADRIAN STOICA profesor la Şcoala cu clasele I-VIII PESAC, împotriva Deciziei nr. 229/05.10.2011 emisă de Şcoala cu clasele I-VIII PESAC, prin care a fost sancţionat cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”, conform art. 280 alin. 1 şi 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ei.

La apelul nominal se prezintă petentul Adrian Stoica personal, care îşi susţine contestaţia formulată în scris, insistând asupra art. 268 din Codul Muncii referitor la pct. 2c „motivele pentru care au fost înlăturate apărările” – în sensul că nu se precizează nici un motiv pentru care au fost respinse argumentele invocate în apărarea prezentată în faţa comisiei de disciplină din cadrul şcolii – ca „apărare pe procedură”.

Pe fond arată că a fost audiat la comisia de cercetare, că nu credea că adresa Primăriei Pesac putea fi luată în considerare, ca sesizare privind antrenarea răspunderii sale din punct de vedere disciplinar.

Recunoaşte în faţa Colegiului de Disciplină că prima postare de pe blogul personal are legătură cu pornografia, că este vinovat că a încălcat legea bunului simţ, dar că sancţiunea aplicată este prea gravă.

Solicită admiterea contestaţiei şi anularea deciziei în principal pentru motivele invocate în contestaţie iar în subsidiar solicită modificarea sancţiunii cu una mai blândă.

Din partea Şcolii cu clasele I-VIII PESAC se prezintă cu delegaţie, domnul profesor Jurca Ioan, care invederează faptul că îl cunoaşte pe contestator de 11 ani, că în anul 2006 a fost numit director fără a avea avizul consultativ al Consiliului Local Periam, cunoscându-i-se comportamentul în şcoală şi cu elevii la ora de matematică.

Ceea ce s-a întâmplat pe blogul personal a fost „picătura care a umplut paharul”.

Atât Regulametul Intern cât şi Sattutul personalului didactic prevăd că dascălii trebuie să fie un exemplu pentru elevi. Domnul Stoica Adrian a mai fost sancţionat cu „Avertisment”, a avut rezultate proaste cu elevii, datorită felului defectuos în care lucrează, chiar şi când era director. Domnul profesor Stoica Adrian nu se bucură de respect din partea elevilor şi a cadrelor didactice.

Solicită respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei nr. 229/05.10.2011 ca temeinică şi legală.

Din analiza probelor existente la dosar Colegiul de Disciplină constată că domnul profesor Stoica Adrian a fost sancţionat cu Decizia nr. 229 din 05.10.2011 cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, conform art. 280 alin. 1 şi 2 din Legea 1/2011.

La baza deciziei a stat – sesizarea Primăriei Comunei Pesac nr.3101/06.09.2011 prin care face cunoscut conducerii Şcolii cu cls. I-VIII Pesac – sesizările – primite din partea unor cetătăni cu privire la rezultatele foarte proaste ale elevilor de la şcoală la disciplina matematică, postarea pe blogul personal al domnului Stoica Adrian la care au acces toţi elevii, a unor opinii extremiste periculoase (blogul „castelul de nisip”) precum şi a unor comentarii şi fotografii indecente care nefiind restricţionate pot fi vizionate de toţi elevii şcolii.

Pe baza acestei sesizări Comisia de cercetare numită în Consiliul de Administraţie prin decizia nr. 57/08.09.2011 a întocmit „Raportul Comisiei de cercetare disciplinară” înregistrat sub nr. 218/03.10.2011 constatând vinovăţia domnului profesor Stoica Adrian faţă de aspectele sesizate, încâlcând cu vinovăţie îndatoririle ce-i revin şi normele de comportare ca şi cadru didactic, acţiunile acestuia dăunând interesului învăţământului şi prestigiului şcolii. Se propune desfacerea disciplinară a contractului de muncă aprobată de Consiliul de Administraţie din 03.10.2011 şi materializată prin decizia nr. 229/05.10.2011.

Decizia îndeplineşte toate condiţiile de formă şi fond prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru antrenarea răspunderii disciplinare, motiv pentru care Colegiul de Disciplină al IŞJ Timiş a reţinut existenţa faptelor menţionate în raportul Comisiei de cercetare, respectiv acelea de desfăşurare de activităţi pe blogul personal „castelul de nisip” care prin conţinutul articolelor menţionate în adresa 3101/06.09.2011 a Primăriei Comunei Pesac şi prin publicarea unor poze cu caracter obscen la articolele „Povestea curului”, „Criza alimentară nu va veni în România” şi „Atacurile erau necesare” – a încălcat art. 233 alin. 2, art. 234 alin. 5, art. 273 alin. 3 din Legea 1/2011 privind conduita morală conform deontologiei profesionale.

Colegiul de Disciplină constată din declaraţiile colectivului de părinţi ai clasei a V-a că acesta nu se implică în meseria de profesor, nu se poate coopera cu acesta, nu se ocupă de elevi.

Că deolegiul apreciază că sancţiunea aplicată raportată la abaterile disciplinare săvârşite de contestator şi urmările produse, este justificată, fapt pentru care dispune menţinerea deciziei de sancţionare.

Pentru aceste considerente, în baza art. 280(8) din Legea nr. 1/2011 coroborat cu Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Consiliului de Disciplină de pe lângă IŞJ Timiş aprobat prin OMECT nr. 847/2007, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţia ca fi respinsă, dispunându-se menţinerea Deciziei nr. 229/05.10.2011, emisă de Şcoala cu clasele I-VIII Pesac.

 

COLEGIUL DE DISCIPLINĂ

de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş

în numele legii

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge contestaţia formulată de ctre contestatorul ADRIAN STOICA domiciliat în comuna Periam, str. Mureşului, nr. 32, jud. Timiş, în contradictoriu cu intimata Şcoala cu clasele I-VIII Pesac privind anularea Deciziei nr. 229/05.10.2011 emisă de Şcoala cu clasele I-VIII Pesac.

Menţine Decizia nr. 229/05.10.2011 emisă de Şcoala cu clasele I-VIII Pesac.

Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Timiş – Secţia Specializată în soluţionarea conflictelor de muncă.

 

Preşedinte,

Inspector Şcolar General Adjunct,

Prof. Francisc HALASZ

Secretar,

Consilier juridic,

Rodica ALBULEŢU

This article has 1 comment

  1. ‘Cheia’ postării Dvs. stă în chiar primul ei alineat, în paranteza pe care el o cuprinde: suntem un stat “încă democratic”. Impresia mea personală, însă – şi, cel puţin din discuţiile cu prietenii, nu am dedus câtuşi de puţin că ea ar fi izolată, dimpotrivă – este că, oarecum paradoxal şi în orice caz neaşteptat, România ‘post-aderare’ face paşi tot mai iuţi şi mai mari către de-democratizare. Ceea ce i s-a întâmplat domnului Adrian Stoica este inadmisibil, şi sper din toată inima că în justiţie el îşi va recăpăta neîntârziat statutul de cadru didactic. Mie, unuia, chiar dacă lovesc în zona unde, până mai ieri, mărturisesc că erau situate simpatiile mele politice (şi pe care n-am s-o părăsesc cu totul decât atunci când mă voi lecui complet de politică – lucru care sper să se întâmple curând), articolele domniei-sale îmi par a denota inteligenţă, personalitate, atitudine, adică tocmai calităţile pe care mi le-aş dori de la un profesor, fie el şi de ştiinţe exacte. E evident, însă, că presiunea politică şi conformismul colegilor l-au transformat pe d-l Stoica într-o victimă a sistemului. Oricât de puţin ar conta, îl anunţ pe această cale că are şi sprijinul meu moral… şi încurajările mele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.